You are currently viewing Орхон аймгийн нэгдсэн удирдлагын төв

Орхон аймгийн нэгдсэн удирдлагын төв

Нэгдсэн хяналт, дуудлага удирдлагын төв 2020-2021

Бид Орхон аймгийн төвд хяналтын систем, дугаар таних шийдэл, компанийн дэд бүтэц, тоног төхөөрөмжийг нийлүүлж, суурилуулж, нэгдсэн сүлжээг амжилттай хийж, орон нутгийн дуудлагад шуурхай хариу өгөх, зохих арга хэмжээг авах боломжийг олгох үүднээс Dahua Tech тоног төхөөрөмжийг амжилттай суурилууллаа.

Хариулт үлдээнэ үү