Сүлжээ болон дэд бүтэц

Ажилбар:

 • Сүлжээ дэд бүтэц (SCS)
 • UPS суурилуулалт тохиргоо
 • Цахилгаан үүсгүүр
 • Цахилгаан кабель

Ажлын дараалал :

 • Шийдэл боловсруулан түүнд уялдсан зураг боловсруулах
 • Шийдэлд тохирсон бүтээгдэхүүн санал болгох
 • Үнийн санал болон гэрээ
 • Системүүдийг суурилуулах
 • Нэгтгэж тохиргоо хийх
 • Тестлэх
 • Коммист хүлээлгэж өгөх