Цахилгаан

Ажилбар:

  • Нам хүчдэлийн тоноглол:
  • Оффис болон орон сууц барилга
  • Үйлдвэр болон үйлчилгээний барилга

Ажлын дараалал:

  • Шийдэл боловсруулан түүнд уялдсан зураг боловсруулах
  • Шийдэлд тохирсон бүтээгдэхүүн санал болгох
  • Үнийн санал болон гэрээ
  • Системүүдийг суурилуулах
  • Нэгтгэж тохиргоо хийх
  • Тестлэх
  • Коммист хүлээлгэж өгөх